Preparing Students for The 21st Century Environment.

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

School Profile

ข้อมูลของเรา

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่เป็นโรงเรียนทันสมัยที่เสนอหลักสูตรการสอนที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงเกรด 12 ประกอบด้วยนักเรียนกว่า 30 สัญชาติ

คณาจารย์ของเรา

คณาจารย์เป็นเจ้าของภาษาและมีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา หรือสาขาวิชาเฉพาะทางที่ทำการสอน พร้อมด้วยประสบการณ์ทางด้านการสอน

ที่ตั้งของเรา

โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนพื้นที่ของบางกอกการ์เด้นท์ ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 , ช่องนนทรี , ยานนาวา